Zeist: 030-2378024 / Ams: 020-2157124 info@asenso.nl
Amsterdam: 020-2157124
Zeist: 030-2378024

Aanvraag indienen?

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Asenso Versie 2020

Inhoudsopgave:

1. Definities
2. Algemeen
3. Offertes
4. Opdrachten
5. Levering en uitvoering van de opdracht
    5.1. Glasbewassing
6. Overmacht en ontbinding
7. Opzegging
8. Prijzen
9. Levering
10. Nakoming Overeenkomst en garantie
11. Herroepingsrecht
12. Verplichtingen ASENSO tijdens de Bedenktijd
13. Klachten
14. Aansprakelijkheid
15. Eigendomsvoorbehoud van goederen die op locatie zijn gestald
16. Betalingen
17. Geheimhouding
18. Aanvullende voorwaarden
19. Nawerking
20. Conversie
21. Strijdige clausules
22. Toepasselijk recht
23. Forumkeuze
24. Wijziging van Algemene Voorwaarden
25. Slotbepaling

1.   Definities

 • Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan ASENSO een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gegeven alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 • Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door ASENSO uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle Werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder Werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van uiteenlopende aard voor zowel bedrijven als particulieren.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst terzake van het verrichten van de Werkzaamheden die tussen partijen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.

2.    Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ASENSO en een Opdrachtgever waarop ASENSO deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door ASENSO schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door ASENSO op te stellen opdrachtbevestiging.
 • Afspraken met personeel van ASENSO binden ASENSO niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van ASENSO zijn bevestigd.
 • Andere voorwaarden dan deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden dan wel afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op de Overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd.
 • ASENSO wijst de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand bij het sluiten van een Overeenkomst.

3.    Offertes

 • Alle aanbiedingen van de zijde van ASENSO zijn – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – vrijblijvend. ASENSO is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en het alsdan geldende uurtarief.
 • Alle door ASENSO opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdracht bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • ASENSO is gerechtigd, de overeengekomen (dan wel conform lid 2 van deze bepaling vastgestelde) prijs c.q. prijzen jaarlijks per 1 januari (maar niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst) te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de geldende prijs. Indien het CBS bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt, zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, behoudt ASENSO zich het recht voor om stijging van één of meer van de kostenelementen (waaronder ook, doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies) aan Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door ASENSO aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd om binnen zes weken na dagtekening van de brief afkomstig van ASENSO zoals bedoeld in de vorige zin, de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven.

4.    Opdrachten

 • Bij twijfel over de inhoud van de Overeenkomst, wordt de opdrachtbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Indien Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst of de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven op enig moment wenst te wijzigen, zal ASENSO hieraan tegemoet komen, indien en voor zover dit, naar haar oordeel, redelijkerwijs mogelijk is. Worden de bedoelde wijzigingen door Opdrachtgever niet schriftelijk maar mondeling opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen schriftelijk door ASENSO zijn bevestigd.
 • Indien een wijziging in de Overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2 hiervoor, welke door ASENSO is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • ASENSO behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 • Alle andere Overeenkomsten dan de Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
 • Bij opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste één maand; opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
 • Het is Opdrachtgever noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst toegestaan, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een door of namens ASENSO bij Opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens ASENSO bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken personeel, zulks op straffe van een boete van € 5000,00 (tweeduizend Euro) voor elke overtreding, en een boete van € 500,00 (vijfhonderd Euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Twee jaar na beëindiging besproken opdracht is het Opdrachtgever toegestaan om een door ASENSO ingeschakelde werknemer te benaderen voor een arbeidsovereenkomst.
 • De inhoud van de Overeenkomst is gebaseerd op de bij opname van de Werkzaamheden door de Opdrachtgever aangewezen of opgegeven ruimtes, objecten, inventaris en hoeveelheden.
 • Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden wijzigen, is ASENSO gerechtigd in overleg met Opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

5.    Levering en uitvoering van de opdracht

 • Elke gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van een gedeelte van samengestelde Overeenkomsten, kan worden gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10.
 • Uitvoering van de Overeenkomst geschiedt zoveel mogelijk binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is slechts indicatief en geldt slechts als fataal indien de Opdrachtgever ASENSO bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door ASENSO schriftelijk is bevestigd.
 • Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit de Overeenkomst met ASENSO voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst of na afloop daarvan mocht blijken dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft ASENSO het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten en zelfs alle

Overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Alles wat door Opdrachtgever aan ASENSO verschuldigd is, wordt direct opeisbaar. 

 • ASENSO is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van ASENSO een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 • Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van ASENSO, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft ASENSO het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken/faciliteiten zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

      5.2. Glasbewassing

 • ASENSO heeft voor glasbewassing inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • Het kan voorkomen dat de diensten als gevolg van weersomstandigheden, overmacht of onvoorziene situaties niet kunnen worden uitgevoerd. Dit geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 • Opzegging per e-mail minimaal 1 maand voor de volgende wasbeurt en uitsluitend wanneer alle wasbeurten zijn betaald.
 • Betalingen per bank onder vermelding van adres, huisnummer en woonplaats.
 • Bij een achterstand van 4 maanden of langer zullen de diensten niet meer worden verleend. De betalingsverplichting loopt echter wel door.
 • Tijdens het uitvoeren van de diensten zal geen contante betaling worden geaccepteerd om misverstanden in de administratie te voorkomen.
 • Prijzen voor wasbeurten zijn gebaseerd op normale vervuiling van ramen en raamlatten en zijn inclusief belastingen en premies. Elk jaar worden de prijzen automatisch verhoogd met de door de branchevereniging vastgestelde verhoging.
 • Diensten zijn weersafhankelijk. Wind, regen, sneeuw en hitte zijn geen belemmering om de diensten uit te voeren, tenzij er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dan zal de wasbeurt worden verzet.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de (ramen) van de woning en/of toegang tot de bedrijfsruimte. Als (enkele) ramen onbereikbaar zijn en ASENSO kan de werkzaamheden niet verrichten, loopt de betalingsverplichting door.
 • Open ramen en deuren, horren, uitstaande zonweringen en afgesloten toegang (tuin/poort) tot de ramen zullen ertoe leiden dat een of meerdere ramen niet kunnen worden gewassen; hiervoor is wel het gehele bedrag van de dienst verschuldigd. Eventueel kan een sleutel van de poort worden afgegeven.

6.    Overmacht en ontbinding

 • Storingen in de bedrijfsvoering van ASENSO ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan ASENSO door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan ASENSO van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 • In geval van overmacht zal ASENSO daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is ASENSO gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
 • Partijen zijn, onverminderd hun recht tot ontbinding in geval van toerekenbare tekortkoming op grond van het bepaalde in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek, bevoegd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij:
  1. de andere partij diens faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan hem surséance van betaling wordt verleend;
  3. de andere partij zijn onderneming liquideert en/of zijn activiteiten staakt.
 • Indien één van partijen gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden en hij van dit recht gebruik maakt, is Opdrachtgever verplicht ASENSO over het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen en alle in het kader van de Overeenkomst door ASENSO gemaakte kosten te vergoeden. 6.5 De artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

7.    Opzegging

 • ASENSO is gerechtigd een Overeenkomst met Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met ASENSO op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de opzegtermijn van drie maanden, is Opdrachtgever een factuurbedrag verschuldigd dat gelijk staat aan de werkzaamheden voor drie maanden op basis van de Overeenkomst.

8.    Prijzen

 • ASENSO hanteert een vaste prijslijst waarbij alle prijzen exclusief btw vermeldt staan op de website.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarief of overige overheidsmaatregelen.
 • De kosten voor het transport worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht over het bestelde. Deze kosten staan vermeldt op de website en zullen doorberekend worden op de factuur.
 • Voordat ASENSO overgaat op levering van het bestelde, dient Opdrachtgever de volledige som van het bestelde te hebben voldaan aan ASENSO.

9.    Levering

 • ASENSO besteed de levering van producten uit aan derden. Het is dus afhankelijk van de derde partij wat de werkwijze is en de levertermijn. ASENSO kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor een vertraagde levering door een transporteur of postleveringsbedrijf.
 • ASENSO zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen als het bestelde is overgedragen aan de transporteur of het postleveringsbedrijf.
 • ASENSO zal een termijn van levering te kennen stellen aan Opdrachtgever, echter is dit nimmer een fatale termijn.
 • Onvoorziene omstandigheden en wettelijk geaccepteerde gevallen van overmacht kunnen leiden tot aanpassing van de levertijd van zaken door ASENSO.

10   Nakoming Overeenkomst en garantie

 • ASENSO staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ASENSO er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 11 en 12 zijn alleen van toepassing op Consumenten, dan wel personen die niet handelen uit naam van een bedrijf of beroep. 

11   Herroepingsrecht

 • De Opdrachtgever kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ASENSO mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Opdrachtgever, of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ASENSO mag, mits hij de Opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of producten: de dag waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ASENSO.
  • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde melding, zendt de Opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ASENSO. Dit hoeft niet als ASENSO heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
  • De Opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk ongeopend en in originele staat en verpakking, en conform de door ASENSO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.
  • De Opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ASENSO niet heeft gemeld dat de Opdrachtgever deze kosten moet dragen of als ASENSO aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen.
  • Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

12   Verplichtingen ASENSO tijdens de Bedenktijd

 • Tijdens de Bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Opdrachtgever het product die slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

13    Klachten

 • Opdrachtgever dient klachten over gebrekkige diensten volledig en duidelijk te omschrijven. Deze klacht moet vervolgens binnen bekwame tijd ingediend worden bij ASENSO. Dit is nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving van de klacht binnen 8 dagen na ontdekken is tijdig.
 • Opdrachtgever dient ASENSO altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van geleverde diensten en/of personeel.
 • De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan ASENSO.
 • Bij gebrekkige diensten waar Opdrachtgever klachten over heeft geuit, zal ASENSO, binnen redelijke grenzen, zorgen voor herstelwerkzaamheden.
 • De beoordeling of hetgeen omschreven is in artikel 8.4 van deze Algemene Voorwaarden ‘binnen redelijke grenzen’ is, is aan ASENSO. Uiteraard neemt ASENSO hierbij zorgvuldigheid in acht.
 • Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op ten aanzien van de gehele opdracht.
 • Eventuele gebreken aan een deel van geleverde werkzaamheden geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

14    Aansprakelijkheid

 • ASENSO draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan – waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan directe en indirecte (bedrijfs)schade, gederfde winst en immateriële schade – anders dan voor schade ontstaan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ASENSO. De aansprakelijkheid van ASENSO is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door ASENSO te verrichten Werkzaamheden c.q. de door haar te leveren goederen, tot een maximum van € 2.500, – per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
 • Opdrachtgever is gehouden ASENSO te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen ASENSO instellen ter zake van schade ontstaan door of met de ASENSO geleverde diensten.
 • Indien een Opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Adviezen worden door ASENSO naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 • Evenmin aanvaardt ASENSO enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van onjuiste of onvolledige gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens waarvan de ontvangst niet uitdrukkelijk door ASENSO is bevestigd.
 • ASENSO is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door geleverde producten die niet aan de te verwachtte eisen voldoen.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gebreken die na de eigendomsoverdracht optreden, tenzij ze voor rekening of gebrek komen die in de macht liggen van Opdrachtnemer. In dat geval is Opdrachtnemer niet meer dan hoogte van de factuur aansprakelijk. De beoordeling voor het gebrek ligt bij Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, vertraging van bouw, verlies van zaken, winstderving en dergelijke.

15    Eigendomsvoorbehoud van goederen die op locatie zijn gestald

 • ASENSO is te allen tijde gerechtigd door haar geleverde en aan haar toebehorende goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van ASENSO niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
 • Het is ASENSO toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde Werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden.

16    Betalingen

 • Indien de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand of indien de overeengekomen prijs naar de mening van ASENSO daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. ASENSO is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te verlangen.
 • Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. ASENSO heeft het recht contante betaling te verlangen. Na de termijn van 14 dagen wordt nog eenmaal een betalingsherinnering verzonden met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Bij overschrijding van een betalingstermijn als bedoeld in de artikelen 10.1 en/of 10.2, is ASENSO bevoegd de Opdrachtgever rente te berekenen over het verschuldigde factuurbedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke ASENSO moet maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,00 (honderd Euro).
 • Indien Opdrachtgever de Overeenkomst in onderaanneming door ASENSO doet uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van ASENSO zijn vorderingen op de klant, ontstaan uit diens contractuele verhouding met de klant, om niet aan ASENSO cederen. Opdrachtgever verleent ASENSO reeds nu onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 • De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ASENSO ingediende factuur te voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Indien op een door ASENSO ingediende factuur als betalingsspecificatie is vermeld dat een percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde geblokkeerde rekening (g-rekening) en dat het alsdan overgebleven percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde vrije rekening van ASENSO, is de Opdrachtgever gebonden zich aan bovenstaande betalingswijze te conformeren. Voor zover de Opdrachtgever zich in zijn betalingen niet of slechts gedeeltelijk richt naar de betalingsspecificaties, zijn deze betalingen vooralsnog niet bevrijdend; tevens is ASENSO gerechtigd te handelen zoals verwoord in artikel 10.3 ten aanzien van zowel de geblokkeerde rekening (g-rekening), als haar vrije rekening.

17    Geheimhouding

 • Beide partijen (ASENSO en Opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • ASENSO onthoudt zich altijd van het bekijken van documenten die worden aangetroffen op de locatie van opdrachtgever. ASENSO neemt de AVG wetgeving hierbij in acht, net als andere geldende privacywetgeving.

18    Aanvullende voorwaarden

 • Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. ASENSO is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 • Bij glazenwas-werkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het ASENSO toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig.
 • De Opdrachtgever verplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, kosteloos ter beschikking te stellen.
 • ASENSO zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten en A.O.W.; zij vrijwaart de Opdrachtgever van alle eventuele aanspraken dien aangaande.
 • ASENSO werkt te allen tijde conform de geldende privacywetgeving. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Deze staat op de ASENSO website.

19    Nawerking

 • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van ASENSO, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

20    Conversie

 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet in de weg. ASENSO en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

21    Strijdige clausules

 • In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

22    Toepasselijk recht

 • Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

23    Forumkeuze

 • De Rechtbank Midden-Nederland (kamer civiele zaken/kanton), locatie Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen ASENSO en Opdrachtgever. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

24    Wijziging van Algemene Voorwaarden

 • Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt ASENSO zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door onlinewijziging aan Opdrachtgever meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

25    Slotbepaling

 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heeft u nog vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

info@asenso.nl | 030 – 237 8024
Laan van Vollenhove 2937 | 3706 AK | Zeist
Kamer van Koophandel: 72250844

Versie 2020

Advies nodig?

Omgeving Zeist: 030-237 8024
Omgeving Amsterdam: 020-2157 124
E-mail: info@asenso.nl

Liever teruggebeld worden? Klik hier.

Kom geheel vrijblijvend in contact: